Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và các cơ sở giáo dục đại học công lập

Theo quy định mới, không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cho từng hạng như trước đây. 

Theo khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BGDĐcho phép cả 3 hạng giảng viên sẽ cùng chung điều kiện “có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên”, trong đó:

- Đối với giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng sư phạm công lập thì có chung điều kiện là có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

- Đối với giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập thì có chung điều kiện là có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại họ

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trước đây được xem là đáp ứng tiêu chuẩn chứng chỉ theo quy định mới

Căn cứ khoản 2 Điều 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm hoặc viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật từ trước ngày 19/4/2022 thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT tương ứng với chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

- Viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đồng thời được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hoặc giảng viên đại học quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT.

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 19/4/2022.

Toàn văn Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/3/2022.

Các tin khác