Thời gian gửi báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 20/12 hàng năm

Theo đó, để kịp thời phục vụ công tác chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định và công tác bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 của tỉnh các đơn vị phải gửi báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 20/12. Đối với các năm sau thời gian này cũng vẫn giữ nguyên.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu toàn văn công văn số 2369/SNV-CCVC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác