Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông tư áp dụng đối với viên chức chuyên ngành y tế tham dự các kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông tư số 06/2021/TT-BYT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác