Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học

Nội dung Công văn nêu rõ: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các địa phương đã triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và đã đạt được những kết quả nhất định; nhiều điểm trường và trường có quy mô nhỏ ở các cấp học mầm non, phổ thông đã được sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương; công tác quản lý và chất lượng dạy học cơ bản đã được nâng lên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã áp dụng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy cấp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học theo mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy cấp trung học cơ sở; việc thực hiện chi trả như trên là chưa phù hợp với chính sách ưu đãi dành cho giáo viên dạy cấp tiểu học.

Theo đó nhằm bảo đảm các chế độ chính sách cho nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy cấp tiểu học trong trường có nhiều cấp học (sau khi đã sáp nhập) theo quy định của giáo viên dạy ở trường tiểu học tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy cấp tiểu học theo quy định tại Quyết định số  244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã. 

- Cách tính: Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Chi tiết Công văn số 3140/BGDĐT-NGCBQLGD

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác