Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Theo đó, Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư Số 01/2020/TT-BKHCN gồm:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4

- Sửa đổi, bổ sung điểm e và bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 3 Điều 4 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 

- Sửa đổi, bổ sung điểm e và bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 3 Điều 5 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6;

- Sửa đổi, bổ sung điểm đ và bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 3 Điều 6;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7;

- Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 3 Điều 7;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8;

- Sửa đổi, bổ sung điểm e và bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 3 Điều 8;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9;

- Sửa đổi, bổ sung điểm e và bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 3 Điều 9;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10;

- Sửa đổi, bổ sung điểm đ và bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 3 Điều 10;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11;

- Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 3 Điều 11;

- Bỏ cụm từ “(tác giả chính)” tại tên của mục III Phụ lục Cách tính điểm quy đổi kết quả hoạt động chuyên môn ban hành kèm theo

Bên cạnh đó, viên chức thăng hạng từ nghiên cứu viên chính (hạng II) lên nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu đủ 06 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm giữ chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Ngoài ra, viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.

Xem chi tiết Thông tư 14/2022/TT-BKHCN tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác