Tỉnh ủy Nam Định quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Theo đó, về quan điểm, nguyên tắcCông tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp uỷ, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thê lãnh đạo và người đứng đầu.

Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triến.

Giải quyết hài hoà giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài.

Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ luân chuyển và chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 * Về mục đích, yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ: Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường đế rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ.

Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ không là người địa phương, không bố trí cán bộ giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, cơ quan, đơn vị; đến năm 2025 hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

Về phạm vi luân chuyến: từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

Ngoài ra Quy định 640-QĐ/TU còn quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm và kế hoạch quy trình hồ sơ cán bộ luân chuyển.

Quy định có hiệu lực từ ngày ký (10/3/2023) và thay thế Quy định số 345- QĐ/TU, ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Quy định 640-QĐ/TU tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác