Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công

 

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết:

1. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về Chương trình công tác trọng tâm năm 2023; khẩn trương ngay vào công việc, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

2 Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND này 09/9/2016 của Chỉ tịch UBND tỉnh. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân trong giải quyết công việc; phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Đặc biệt, tại Văn bản yêu cầu tuyệt đối không đi lễ hội, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong giờ hành chính trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh néu để xảy ra vi phạm./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác