Việc áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị quyết số 76/2022/QH15 của Quốc Hội

Trong đó, có quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức được thay đổi (kể từ ngày 15/11/2022), cụ thể như sau:

- 05 năm đối với vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

- 10 năm đối với vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên.

- Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định tại khoản 16 Điều 1 và khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Xem toàn văn Nghị quyết số 76/2022/QH15.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác