image banner
Ban Thi đua khen thưởng - Lịch sử hình thành và phát triển
Lượt xem: 969
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Quan điểm của Người chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần to lớn, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Ngày 04/3/2008, căn cứ Chỉ thị số 19-CT-TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư về Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008); Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày thi đua yêu nước.

Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 1.000 ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước có tổ chức ở nước ta. Để chuẩn bị cho việc tổ chức triển khai phong trào thi đua rộng khắp cả nước, ngày 01/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 195/SL thành lập Ban Vận động Thi đua ái quốc từ trung ương đến các địa phương. Cùng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 196/SL thành lập Ban Vận động Thi đua ái quốc Trung ương gồm có các đại biểu Chính phủ, Quốc hội và các đoàn thể nhân dân. Ngày 04/02/1964 thành lập Ban Thi đua Trung ương và Ban Thi đua các tỉnh, thành phố. Tháng 12/1987, Hội đồng Bộ trưởng có Nghị định 223/HĐBT giải thể Ban Thi đua Trung ương và Ban Thi đua các cấp, các ngành; đổi tên Viện Huân chương thành Viện Thi đua và Khen thưởng Nhà nước. Ngày 25/8/2004 thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan thuộc Chính phủ, giúp Chính phủ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước. Năm 2008 thực hiện chủ trương bộ đa ngành, đa lĩnh vực, Chính phủ chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vào đầu mối Bộ Nội vụ, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển cùng với ngành thi đua, khen thưởng của cả nước, tổ chức bộ máy thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Nam Định trải qua nhiều tên gọi khác nhau:

Thực hiện Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; Nghị quyết số 35/2005/NQ-HĐND ngày 10/12/2005 của HĐND tỉnh; ngày 26/12/2005, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 4049/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh; là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tương đương cấp sở, ngành (trên cơ sở tổ chức lại phòng Thi đua, khen thưởng, Văn phòng UBND tỉnh); cơ cấu tổ chức của Ban gồm 03 phòng: phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ và Thanh tra.

Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông báo số 225/TB-TU ngày 11/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo triển khai Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ; Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Nam Định vào Sở Nội vụ. Tháng 4 năm 2008, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh được sáp nhập vào Sở Nội vụ và tổ chức lại thành phòng Thi đua khen thưởng.

Thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2. Mục II phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua, khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định là tổ chức tương đương Chi cục (trên cơ sở tổ chức lại phòng Thi đua, khen thưởng thuộc Sở Nội vụ), có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Ban có 01 Trưởng Ban do Phó Giám đốc sở kiêm nhiệm và 01 Phó Trưởng Ban, cơ cấu tổ chức của Ban gồm 02 phòng: phòng Hành chính - Tổng hợp và phòng Nghiệp vụ thi đua khen thưởng; tổng biên chế 12 người.

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ- CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; ngày 05/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định; là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh. Ban có 01 Trưởng Ban và 01 Phó Trưởng Ban, cơ cấu tổ chức của Ban gồm 02 phòng: phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp và phòng Nghiệp vụ thi đua khen thưởng; tổng biên chế 12 người.

anh tin bai


anh tin bai
Một số hình ảnh gặp mặt cán bộ, công chức Ban Thi đua Khen thưởng qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2018)

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ, năm 2017 Ban Thi đua Khen thưởng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tập thể Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh đã tham mưu phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác dụng lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, đời sống, góp phần huy động được nhiều nguồn lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích đạt được trong những năm qua đã tạo động lực mạnh mẽ trong công tác thi đua, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh, góp phần vào thành công chung của tỉnh Nam Định trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

anh tin bai


anh tin bai

                                    Một số hình ảnh cán bộ, công chức Ban Thi đua Khen thưởng 
 
Trong thời gian tới, tập thể công chức, người lao động trong Ban cố gắng phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phấn đấu ngày hôm nay phải làm việc tốt hơn ngày hôm qua, như lời Bác Hồ dạy và thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao trong giai đoạn hiện nay, đó là: "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế", gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Lãnh đạo qua Ban Thi đua Khen thưởng các thời kỳ:

- Từ năm 2006 đến tháng 3/2008: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh:

+ Trưởng Ban: Ông Đặng Xuân Hưng.

+ Phó Trưởng Ban: Ông Dương Công Kết.

- Từ tháng 4/2008 đến tháng 9/2008: phòng Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định:

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Công.

+ Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Ngọc Hải.

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Nghị.

- Từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2012: Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

+ Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban: Ông Đặng Xuân Hưng.

+ Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp: Ông Đinh Ngọc Hải.

+ Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng phòng Nghiệp vụ: Ông Nguyễn Văn Công

- Từ tháng 01/2013 đến tháng 10/2021:

+ Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban: Ông Đinh Ngọc Hải.

+ Phó Trưởng Ban: Bà Hoàng Thị Hào.

- Từ tháng 11/2021 đến nay

+ Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Hào.

+ Phó Trưởng Ban: Ông Trần Trọng Khuê

 

Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2341
  • Trong tuần: 28 638
  • Tất cả: 16044444