Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; pháp chế; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; xử lý kỷ luật; kiểm tra công vụ; thực hiện các tiêu chí về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc trách nhiệm của Sở., cụ thể như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thanh tra và các quy định có liên quan, cụ thể:

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở, xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, trình Giám đốc Sở phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc kiểm tra do các phòng, ban thuộc Sở chủ trì thực hiện theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

c) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác nội vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

đ) Kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra;

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng Sở trong việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập cá nhân theo quy định.

4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác pháp chế; phối hợp với Tổ pháp chế của Sở trong thẩm định dự thảo các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ do sở chủ trì tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; xử lý các vấn đề phức tạp liên quan tới việc áp dụng quy định pháp luật lĩnh vực nội vụ thuộc trách nhiệm của Sở.

5. Tham mưu cho Giám đốc Sở xử lý kỷ luật công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định;thực hiện việc quản lý nhà nước về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm của Sở; giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ Tổ kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu thực hiện các tiêu chí về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc trách nhiệm của Sở.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tải toàn văn Quyết định số 2606/QĐ-SNV tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác