Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác; công tác nội bộ của Sở, gồm: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị. Cụ thể như sau:

1. Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng Kế hoạch công tác nội vụ 5 năm, hàng năm; tổng hợp tình hình công tác nội vụ chung của tỉnh, tình hình hoạt động của Sở;  xây dựng Báo cáo gửi Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan theo quy định; cập nhật lên phần mềm hệ thống Báo cáo quốc gia và tỉnh.

2. Giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động chung của Sở: 

a) Tham mưu xây dựng, triển khai và duy trì thực hiện Quy chế hoạt động, Quy định về thực hiện văn hoá công sở của cơ quan Sở;

b) Tham mưu xây dựng, triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Sở hàng tuần, quý; sơ kết công tác 6 tháng, tổng kết công tác năm;

c) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở trong thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác chung của Sở, các nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở; 

d) Làm đầu mối phối hơp các đơn vị thuộc sở thực hiện nhiệm vụ liên quan tới nhiều đơn vị.

3. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng tại Sở, cụ thể:

a) Giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh quy định về Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở, các Ban, Trung tâm lưu trữ thuộc Sở; tham mưu cho Giám đốc Sở quy định nhiệm vụ cụ thể các phòng thuộc Sở;

b) Tham mưu cho Giám đốc Sở phân bổ biên chế cho các đơn vị; giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở, Trung tâm lưu trữ;

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở: tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, chuyển đổi vị trí công tác định kỳ theo quy định, bổ nhiệm, đánh giá, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, chuyển xếp lương, khen thưởng, kỷ luật; quản lý hồ sơ công chức, viên chức, lao động hợp đồng;

4. Giúp Giám đốc Sở quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định

a) Về quản lý tài chính: phân bổ kinh phí  cho khối Cơ quan Sở và Trung tâm lưu trữ; xây dựng và thực hiện dự toán kinh phí khối cơ quan Sở; hướng dẫn, tổng hợp và theo dõi thực hiện dự toán Trung tâm lưu trữ; tổng hợp quyết toán kinh phí chung toàn Sở, báo cáo cơ quan có thẩm quyền; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ;

b) Về quản lý tài sản: tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế quản lý công sản của Sở; kiểm tra, theo dõi việc quản lý công sản của Trung tâm lưu trữ.

5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan Sở: cải cách hành chính; chuyển đổi số, bình đẳng giới, công tác thi đua, khen thưởng, sáng kiến...; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng, chống tham nhũng.

6. Chủ trì trong thực hiện các công việc hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Sở:

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả  các Thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Sở; 

b) Thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ, duy trì hoạt động, cải tiến phần mềm quản lý văn bản, trang tin điện tử của Sở, hệ thống quản lý ISO;

c) Tổ chức các hoạt động hành chính khác: quản lý, sử dụng trụ sở; bố trí xe công vụ, bảo vệ, tiếp khách...

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Tải toàn văn Quyết định số 2602/QĐ-SNV tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác