Danh bạ điện thoại Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ​

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đ. thoại

cơ quan

Email

1

Triệu Đức Hạnh

Giám đốc

3649 370

trieuduchanh.snv@namdinh.gov.vn

2

Trần Thị Thúy Hiền

Phó Giám đốc

3635 300

tranthithuyhien.snv@namdinh.gov.vn

3

Đinh Ngọc Hải

Phó Giám đốc

3637 929

dinhngochai.snv@namdinh.gov.vn

 4

Lại Văn Hiếu

Phó Giám đốc 

3631445

laivanhieu.snv@namdinh.gov.vn

5

Phạm Đình Hà

Chánh Văn phòng

3500 322

phamdinhha.snv@namdinh.gov.vn

6

Đoàn Trọng Tuệ

TP. Xây dựng chính quyền

3636 172

doantrongtue.snv@namdinh.gov.vn

7

Nguyễn Duy Hưng

TP. Công chức, Viên chức

3635 297

nguyenduyhung.snv@namdinh.gov.vn

8

Nguyễn Quốc Hoàn

TP. Tổ chức bộ máy

3630729

nguyenquochoan.snv@namdinh.gov.vn

 9

Nguyễn Hương Huế 

TP. Văn thư - Lưu trữ

3632729

nguyenhuonghue.snv@namdinh.gov.vn

10

Trần Thị Thu Hương

Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh

3861737

tranthithuhuong.snv@namdinh.gov.vn

11

Hoàng Thị Hào

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng

3637 909

hoangthihao.snv@namdinh.gov.vn

12

Nguyễn Văn Khuê

Phó trưởng Ban Tôn giáo

3631 441

nguyenmanhhai.snv@namdinh.gov.vn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác