Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định

Ngày 24/01/1998, Ban Tổ chức Chính phủ ban hành Thông tư số 40/1998/TT-TCCP của hướng dẫn tổ chức lưu trữ của các cơ quan nhà nước các cấp; trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nam Định Quyết định số 1846/2000/QĐ-UBND ngày 24/8/2000 về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi tỉnh.

Ngày 04/6/2008, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi khoản 2 mục III phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV; UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 về việc chuyển Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh về trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

Nhằm quản lý tập trung, thống nhất về tổ chức và nghiệp vụ, ngày 28/4/2010, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp; quy định “Thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh”; trên tinh thần đó, ngày 10/12/2010, UBND tỉnh đã ra Quyết định thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

Từ năm 2011 đến 30/12/2020, Chi cục Văn thư Lưu trữ đã giúp Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử đang bảo quản tại kho của Chi cục Văn thư - Lưu trữ; từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp, đúng quy định; giúp các đơn vị trong tỉnh chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo đúng quy trình nghiệp vụ lưu trữ.

(Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Nam Định năm 2015)

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; Nghị định số 120/2020/NĐ-Cp ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp. Ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân  tỉnh Nam Định ban hành quyết định số 3143/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

(Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định năm 2021)

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Nội vụ đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

Trung tâm Lưu trữ có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, tổ chức sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Với những kết quả đã đạt được, Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định đã vinh dự được nhận Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng các năm 2011, 2013, 2016, 2018; Bằng khen Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Nam Định “Đã hoàn thành tốt công tác văn thư và Lưu trữ Nhà nước” do Bộ Nội vụ trao tặng năm 2003; Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác” của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao tặng các năm 2002, 2003, 2004, 2009-2010, 2011-2015, 2016-2017, 2018-2019; Giấy khen của Đảng ủy Sở Nội vụ  đạt tiêu chuẩn Chi bộ “Trong sạch vững mạnh” năm 2013 và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019 cho tập thể. Ngoài ra, còn nhiều danh hiệu cho cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác.

 

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH NAM ĐỊNH QUA CÁC THỜI KỲ

 

Ông Trần Xuân Đặng - Giám đốc

Trung tâm Lưu trữ từ 2000 đến năm 2009

 

 

Ông Trần Quý Phong - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chi cục trưởng

Chi cục Văn thư - Lưu trữ giai đoạn 2011 - 2017

 

Bà Trần Thị Thu Hương

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ năm 2010

Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ giai đoạn 2017 - 2020

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định hiện nay từ 01/2021.


 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác