image banner
Hội nghị giao ban quý I năm 2023 giữa thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh với đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua của tỉnh
Lượt xem: 467

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2023của UBND tỉnh, về việc triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Sáng ngày 13/4/2023, tại Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi đua, khen thưởng với các đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2023.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; đồng chí Triệu Đức Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng của 14 Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2023 và lãnh đạo, công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

anh tin bai

(Đ/c Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua và tổ chức hoạt động Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023)

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kết quả tổ chức hoạt động Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Qua đó đã nêu bật được những kết quả đạt được trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước; nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm, Khối thi đua.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

(Một số hình ảnh các đơn vị thảo luận tại Hội nghị)

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, của ngành, lĩnh vực cũng như tình hình hoạt động của từng Cụm, khối thi đua. Các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các phong trào thi đua, tình hình hoạt động các cụm, khối thi đua hiện nay, cụ thể:

Các phong trào thi đua thời gian qua đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả, thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Tổ chức Cụm, Khối thường xuyên được duy trì, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thành viên. Năm 2022, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh được kiện toàn, bổ sung kịp thời thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phụ trách theo dõi hoạt động Cụm, khối thi đua. Các Cụm, Khối thi đua hàng năm đã xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, chế độ họp, chế độ báo cáo, tiêu chí thi đua, xây dựng thang bảng điểm, chấm điểm, bình xét, đề nghị khen thưởng... Việc đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng bảo đảm tính công khai, dân chủ góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ngành, đơn vị, địa phương. Thông qua hoạt động tổ chức thi đua theo Cụm, Khối, các đơn vị, địa phương đã ký kết giao ước thi đua trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của từng cấp, ngành, đơn vị, địa phương với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực. Bên cạnh những kết qủa đạt được, tổ chức hoạt động Cụm, khối thi đua của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa toàn diện; việc xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua chưa sát với tình hình thực tiễn; Công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua chưa thật sự đa dạng, phong phú; Việc giới thiệu điển hình tiên tiến của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; Việc kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện phong trào thi đua của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm chú trọng. Việc tổ chức, sắp xếp, phân chia các đơn vị tham gia vào Cụm, Khối thi đua: Mỗi đơn vị trong Khối thi đua có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nên đã ảnh hưởng đến việc xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, bình xét, chấm điểm thi đua trong Khối; Một số Cụm, Khối xây dựng tiêu chí thi đua, thang bảng chấm điểm còn định tính, chung chung, nhiều nội dung khó kiểm tra, đánh giá; Việc đánh giá chủ yếu do đơn vị tự chấm điểm, chưa phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thành viên. Khi xem xét, đánh giá thi đua của các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối vẫn chủ yếu dựa vào báo cáo, chưa có nhiều kênh thông tin để tham khảo; Điều này dẫn đến chất lượng hoạt động của một số Cụm, Khối thi đua, một số ngành, đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu...

anh tin bai

(Đ/c Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

 

anh tin bai

(Đ/c Triệu Đức Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị)

 

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, thay mặt Hội đồng tiếp thu những ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị; đồng thời đánh giá cao vai trò của các đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng trong tổ chức triển khai hoạt động Cụm, Khối thi đua của tỉnh. Trong thời gian tới Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh dự kiến sẽ bố trí làm việc với từng Cụm, Khối thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các Cụm, Khối thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua - Khen thưởng - Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh trong triển khai tổ chức các hoạt động./.

 

 

Ban Thi đua - Khen thưởng
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1