image banner
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023
Lượt xem: 3471
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Để đánh giá kết quả các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo, Sở Nội vụ hướng dẫn nội dung tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024 như sau:

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024

1. Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm học 2022-2023

Tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao và kế hoạch năm học 2022-2023 đã đề ra. Bám sát các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm học của ngành, địa phương, đơn vị mình để đánh giá, tổng kết sát thực những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm học 2022-2023 do UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng đã phát động, triển khai bằng các số liệu cụ thể, có so sánh với kết quả của năm học trước. Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; những mặt được, chưa được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai, thực hiện công tác thi đua khen, thưởng năm học 2022-2023.

- Nêu bật được những mô hình mới có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích đóng góp trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh.

- Bình xét thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong năm học.

2. Phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, với chủ đề phong trào thi đua năm 2023: “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh bám sát nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo của ngành, đơn vị, địa phương để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, cụ thể của ngành, đơn vị và địa phương mình.

* Nội dung thi đua cần tập trung:  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh phát động; trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”,Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”… cùng với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; nâng cao chất lượng “dạy và học” của các bậc học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, tổ chức tốt việc học tập, nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và năng lực cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, mở rộng, củng cố và nâng cao hiệu quả của hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu toàn quốc; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền đối với các hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Giáo dục vào Đào tạo, của tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua“Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đồng thời gắn với việc nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích đạt được nhất là đối với giáo viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực; thực hiện công khai dân chủ bình xét từ cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả.

II. BÌNH XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2022-2023, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quản lý của đơn vị, địa phương.

1. Đối tượng

- Các tập thể, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; ngành giáo dục - đào tạo các huyện, thành phố (bao gồm các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố); Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Nam Định.

- Các tập thể, cá nhân thuộc các trường Đại học, Cao đẳng thuộc các Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh

2. Tiêu chuẩn

Bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định và Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh.

* Đối với các tập thể, cá nhân thuộc các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn trực thuộc các bộ, ngành Trung ương: Xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đóng góp cho công tác giáo dục đào tạo của tỉnh.

3. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

3.1. Khen thưởng cấp nhà nước gồm: Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Khen thưởng cấp tỉnh gồm: Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

3.3. Khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố; các trường Cao đẳng thuộc tỉnh gồm: danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen.

3.4. Khen thưởng của Hiệu trưởng các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố quản lý do Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn cụ thể theo quy định.

4. Số lượng đề nghị khen thưởng

4.1. Khen thưởng cấp tỉnh:

a) Cờ thi đua của UBND tỉnh:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 03 Cờ (khối các trường THPT, trường Cao đẳng Sư phạm và trung tâm thuộc Sở).

- Mỗi huyện, thành phố: 03 Cờ (khối các trường Mầm non: 01 Cờ; khối các trường Tiểu học: 01 Cờ; khối các trường Trung học cơ sở: 01 Cờ).

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2023 và bình xét đề nghị của các huyện, thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố năm học 2022-2023.

b) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: (có Phụ lục I kèm theo).

c) Bằng khen của UBND tỉnh:

- Khen thưởng thành tích trong công tác giáo dục - đào tạo năm học 2022-2023: (có Phụ lục I kèm theo).

 - Khen thưởng học sinh, sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế; giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022- 2023. Căn cứ kết quả các kỳ thi, hội thi; Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố xem xét, trình UBND tỉnh.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất.

4.2. Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ: 04 Cờ cho tập thể thuộc 04 cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua của UBND tỉnh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố.

4.3. Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo: không quá 15 tập thể và cá nhân.

b) UBND các huyện và thành phố Nam Định: không quá 05 tập thể và cá nhân. 

c) Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nam Định; Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định: không quá 02 tập thể và cá nhân. 

5. Những vấn đề lưu ý khi bình xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2022-2023

5.1. Thực hiện dân chủ, công khai trong bình xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và có thành tích thực sự trong công tác, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành, đơn vị, địa phương.

5.2. Trong quá trình xem xét và đề nghị khen thưởng, cần chú ý đến điều kiện và phạm vi ảnh hưởng thành tích đạt được của tập thể, cá nhân. Quan tâm khen thưởng những tập thể có nhiều sáng tạo, mô hình mới đem lại hiệu quả cao trong công tác dạy và học; tập thể từ yếu kém phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; cá nhân trực tiếp giảng dạy, có nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác.

5.3. Chỉ xét tặng danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân có đăng ký tham gia thi đua.

5.4. Chưa khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

5.5. Các tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh phải là đơn vị tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu các khối thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục đào tạo các huyện, thành phố; được khối thi đua suy tôn, bình xét.

5.6. Đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh trong thời gian xét thành tích khen thưởng phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

5.7. Đối với cá nhân là cấp trưởng các đơn vị, việc đề nghị khen thưởng phải gắn với thành tích của tập thể cá nhân được giao phụ trách (Tập thể được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”).

- Đối với cá nhân là Đảng viên khi đề nghị khen thưởng phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại Đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

5.8. Đối với các trường Đại học, Cao đẳng thuộc các Bộ, ngành Trung ương, chỉ xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh, đóng góp cho công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh (khen thưởng theo chuyên đề).

5.9. Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng theo quy định do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, công nhận (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng). Sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học là căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” do Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, công nhận.

5.10. Các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương thì sau 02 năm nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trừ các hình thức khen thưởng chuyên đề, đột xuất).

5.11. Khi xét đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được phải lấy kết quả khen thưởng thành tích toàn diện trong công tác giáo dục và đào tạo của tập thể và cá nhân (khen thưởng tổng kết năm học) làm căn cứ để xét khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt, khen thưởng đột xuất được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng.

5.12. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích, quy trình, thủ tục, hồ sơ và các nội dung liên quan đến việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

6. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

6.1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Đối với các thủ tục hành chính đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bộ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng (gọi tắt là Quyết định số 1109/QĐ-UBND) và các quy định tại Điều 27, Điều 28 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND; khoản 7 Điều 1 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND).

6.2. Tờ trình đề nghị khen thưởng và Biên bản họp của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng và Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng làm riêng từng loại (có Phụ lục II kèm theo)

b) Tờ trình đề nghị khen thưởng và Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tương ứng với nội dung thành phần hồ sơ theo quy định tại Quyết định 318/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 1109/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

c) Tờ trình đề nghị khen thưởng phải đầy đủ căn cứ pháp lý, cụ thể:

- Cần báo cáo rõ về việc có đáp ứng quy định hiện hành về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn của các tập thể, cá nhân trình khen thưởng; nêu rõ nội dung chưa đáp ứng quy định pháp luật (nếu có).

- Nội dung đề nghị khen thưởng phải phù hợp với thành tích của tập thể, cá nhân đạt được; thành tích khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng.

d) Biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Không đưa vào hồ sơ các văn bản, tài liệu không hợp lệ thay cho Biên bản họp Hội đồng như: Trích biên bản, Biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng, Biên bản tổng hợp ý kiến xét duyệt của Hội đồng (không họp mà gửi văn bản cho tất cả các thành viên Hội đồng lấy ý kiến)…

6.3. Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (có Phụ lục II kèm theo)

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định; Không dùng mẫu báo cáo thành tích loại hình này thay thế bằng báo cáo thành tích loại hình khen thưởng khác. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng chịu trách nhiệm đối với xác nhận về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác Đảng của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét khen thưởng.

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” hồ sơ gửi kèm báo cáo tóm tắt sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, bản sao văn bản công nhận phạm vi ảnh hưởng của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định công nhận đạt giải tại các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh...

- Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác đảng của tập thể, cá nhân thể hiện trong báo cáo phải có số/ngày, tháng, năm của quyết định (hoặc số/ngày, tháng, năm của văn bản công nhận của cấp có thẩm quyền).

- Phần xác nhận báo cáo thành tích của cấp trình khen cần ghi rõ:

+ Xác nhận kết quả đánh giá việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm của tập thể, cá nhân trong thời gian xét đề nghị khen thưởng (đối với từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng).

+ Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Xác nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân làm căn cứ đề nghị khen thưởng.

6.4. Đối với tập thể là phòng, đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố và cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và thuộc phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, lấy kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao theo năm học làm cơ sở xem xét đề nghị khen thưởng.

6.5. Số lượng Tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích

Tờ trình và biên bản họp của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng kèm theo báo cáo thành tích: 01 bản cho từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương các loại: 03 bộ (bản chính).

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 bộ (bản chính).

- Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen): 01 bộ (bản chính).

6.6. Các văn bản trong hồ sơ khen thưởng có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen.

7. Thời gian thực hiện

7.1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023; kết quả đánh giá, xếp loại các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các trường học, trung tâm (kết quả xếp loại 02 năm: năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023), gửi file điện tử đến địa chỉ http://snvnamdinh.vnptoffice.vn trước ngày 15/7/2023.

­- Bản đăng ký tham gia thi đua năm học 2023-2024 gửi trước ngày 30/9/2023 (Đăng ký tham gia thi đua phải ghi rõ nội dung, chỉ tiêu thi đua).

7.2. Thời gian nộp hồ sơ:

a) Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định theo địa chỉhttp://dichvucong.namdinh.gov.vn.

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của UBND tỉnh: trước ngày 05/8/2023.

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023.

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) đồng thời gửi kèm file điện tử đến địa chỉ http://snvnamdinh.vnptoffice.vn trước ngày 05/8/2023.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023, phát động phong trào thi đua 2023-2024 và bình xét, đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2022-2023 cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương liên hệ với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởngđể phối hợp giải quyết./.

Chi tiết Văn bản tại đây./.

Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1