image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Lượt xem: 1901

Ngày 05/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

anh tin bai

Với chủ đề phong trào thi đua năm 2024: “Đoàn kết, vượt khó - Tăng tốc, bứt phá - Kịp thời, hiệu quả”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định, các cơ quan, doanh nghiệp, các cụm, khối thi đua của tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

 - Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức triển khai Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022, Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện thực tiễn của địa phương; thời gian hoàn thành trong Quý II năm 2024.

- Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng từ tỉnh tới cơ sở, đảm bảo ổn định, có tính kế thừa. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

 - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, kiến nghị trong lĩnh vực thi đua khen thưởng ở các cấp. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức triển khai thực hiện nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

 2. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh phát động, cụ thể:

 2.1. Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, gắn với tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh” đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả của các dự án, công trình.

 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình dự án trọng điểm, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 2.2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025.

 Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu năm 2024 có thêm 07 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 03 huyện đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 01 huyện cơ bản đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; sớm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Triển khai đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và tăng cường giá trị thương mại của các sản phẩm OCOP; phấn đấu năm 2024 có thêm ít nhất 40 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng 3 sao trở lên.

 2.3. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại như: “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hội nhập và phát triển”, “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả”; phong trào thi đua “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Thi đua lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2024”, “Phong trào thi đua triển khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử”; “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”... Tập trung thu hút, phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh; phấn đấu năm 2024 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 12.000 tỷ đồng. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường; hỗ trợ, tạo điều  kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo ổn định và lành mạnh hoá thị trường, nhất là hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm, xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất.

 2.4. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động trong lĩnh vực văn hóa xã hội, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới, “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2021-2025, “Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, "Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, xây dựng cơ sở y tế “Sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… nhằm tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về công tác giáo dục đào tạo của cả nước; công tác giảm nghèo đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 duy trì mức giảm 0,05-0,1%/ năm, đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%; phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2024 đạt từ 93,55% trở lên.

 2.5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, các hoạt động quản lý nhà nước như: phong trào thi đua “Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan, địa phương, đơn vị”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”; “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc”, “Dân vận khéo”... hướng nội dung các phong trào vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “công tâm, thạo việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường mối liên hệ với nhân dân”...; Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”, Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, nhằm góp phân nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung kiện toàn xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 2.6. Đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển”... Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)... Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

 2.7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp với các cấp, các ngành có giải pháp phù hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động nhằm tập hợp thu hút các tầng lớp nhân dân tạo đồng thuận xã hội như: “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với chủ đề “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong các tổ dân phố, khu dân cư; “Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập”…; tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng đơn vị, địa phương; động viên toàn thể nhân dân khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

 3. Công tác khen thưởng

 3.1. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác công khai, công bằng, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực nhất là các lĩnh vực liên quan đến thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; làm tốt việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền ở mỗi cấp.

 3.2. Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương:

 a) Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua của tỉnh; các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: Tháng 3 năm 2024.

 b) Khen thưởng cấp nhà nước thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác

 - Đợt 1: Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội: Tháng 5 năm 2024.

 - Đợt 2: Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh: Tháng 9 năm 2024.

 c) Đối với khen thưởng của tỉnh, của các ngành, đơn vị, địa phương: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi thẩm quyền, căn cứ các quy định về thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân để có các hình thức biểu dương, khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, phù hợp.

 3.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng từ tỉnh tới cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân, đảm bảo 100% thủ tục, hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công toàn trình.

 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến

 4.1. Triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05/4/2023 về tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025.

 Năm 2024, mỗi ngành, đơn vị, địa phương có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng từ 2-5 mô hình mới, điển hình tiên tiến trong ngành, địa phương, đơn vị mình; kịp thời biểu dương khen thưởng để ghi nhận những cách làm hiệu quả, động viên, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến.

 4.2. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng thời lượng, xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự,… về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội.

 4.3. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật, đăng tải các các tin bài về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên trang thông tin điện tử, website của đơn vị, địa phương, trên các nền tảng mạng xã hội để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được tiếp cận, tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương.

 4.4. Thực hiện tốt việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục và tuyên truyền.

 5. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp và các cụm, khối thi đua

 5.1. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp và vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo và kiểm tra giám sát tổ chức phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng; đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt trong việc phát hiện, đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

 5.2. Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng đối với sở, ngành, đơn vị, địa phương. Thời gian: trong Quý III năm 2024

 5.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Nội vụ tham mưu tổ chức kiện toàn các cụm, khối thi đua của tỉnh; hướng dẫn tổ chức hoạt động của các cụm, khối thi đua bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Hoàn thành trong Quý II năm 2024.

 * Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) theo quy định. Cụ thể:

 - Trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức triển khai các đợt thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao

 - Các ngành, đơn vị, địa phương phát động, triển khai các phong trào thi đua gắn với lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị; đồng thời gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 - Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và nội dung các phong trào thi đua của tỉnh, các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2024; tổ chức phát động thi đua và sơ kết, tổng kết để đánh giá phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại.

 - Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi nội dung đăng ký thi đua; kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua; kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trong Quý I năm 2024 để tổng hợp, theo dõi và báo cáo.

 - Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 - Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2024 và kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021-2025).

 Trên đây là một số nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch tại đây: Ke-hoach-TDKT-cua-UBND-tinh-nam-2024.pdf

 

Ban Thi đua - Khen thưởng
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1