Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Chỉ thị số 33/CT-TTg

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác