Hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022

- Toàn văn Hướng dẫn số 1786/HD-SNV

- Mẫu số 1 - Phương án tổng thể của UBND huyện (thành phố) ……..…. Về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của các huyện, thành phố, giai đoạn 2021-2022

- Mẫu số 2 - Đề án của UBND xã (phường, thị trấn) ………. sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn xã (phường, thị trấn) ….…., huyện (thành phố) ……..

- Mẫu số 3 - Phiếu lấy ý kiến cử tri của UBND xã (phường, thị trấn) …….. về việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố …….. trên địa bàn xã (phường, thị trấn) ……..

- Mẫu số 4 - Biên bản họp thôn (xóm), tổ dân phố ……….. về Đề án sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố ……… với  thôn (xóm), tổ dân phố …………, thành thôn (xóm), tổ dân phố ……….. thuộc xã (phường, thị trấn) ………., huyện (thành phố) …………..

- Mẫu số 5 - Báo cáo của UBND xã (phường, thị trấn) Tổng hợp ý kiến của toàn bộ cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình về Đề án sắp xếp, sáp nhập …….. thôn (xóm), tổ dân phố thuộc xã (phường, thị trấn) ………., huyện (thành phố) …………, tỉnh Nam Định

- Mẫu số 6 - Tờ trình của UBND xã (phường, thị trấn) về việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn xã, phường, thị trấn ………., huyện (thành phố) …………..

- Mẫu số 7 - Nghị quyết của HĐND xã (phường, thị trấn) về việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn xã (phường, thị trấn) ……….., huyện (thành phố) …………….

- Mẫu số 8 - Tờ trình của UBND xã (phường, thị trấn) về việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn xã (phường, thị trấn)…………., huyện (thành phố) …………….

- Mẫu số 9 - Tờ trình của UBND huyện (thành phố) về việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện (thành phố) ………….

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác