Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2022

Trong Kế hoạch nêu rõ, mục đích của sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã; giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách; giảm chi ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, khắc phục sự manh mún, chia cắt trong tổ chức các thôn (xóm), tổ dân phố theo quy mô hiện tại; phù hợp với nhu cầu sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng khu dân cư.

Về nội dung và thời gian thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành xây dựng phương án tổng thể, chậm nhất là ngày 30/9/2021; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng đề án chi tiết, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chậm nhất là ngày 20/10/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và thực hiện từ ngày 01/01/2022.

          Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm định và lập hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập thôn (xóm), tổ dân phố mới theo quy định.

          Nghiêm túc, khẩn trương thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 ngày sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, Sở Nội vụ có Hướng dẫn số 1786/HD-SNV triển khai thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2022.

          Chi tiết Nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND, Hướng dẫn số 1786/HD-SNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác