Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn triển khai sau sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định để các thôn (xóm), tổ dân phố mới thực hiện sắp xếp, sáp nhập và đổi tên đi vào hoạt động theo đúng quy định.

2. Việc kiện toàn chức danh Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng dân phố ở các đơn vị mới sau khi thực hiện sắp xếp do UBND cấp xã chỉ định, chậm nhất trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày UBND cấp xã ra quyết định phải tổ chức để bầu Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố. Theo yêu cầu đặc thù, các thôn (xóm), tổ dân phố có thể kiện toàn thêm chức danh Phó trưởng thôn (xóm), tổ dân phố trên cơ sở bố trí Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm nhiệm. Việc kiện toàn chức danh Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố, Phó trưởng thôn (xóm), Tổ phó Tổ dân phố đảm bảo đúng theo Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 9/04/2021 của UBND tỉnh; nhiệm kỳ hoạt động của Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố, Phó trưởng thôn (xóm), Tổ phó Tổ dân phố theo nhiệm kỳ của HĐND-UBND cấp xã 2021-2026.

3. Đảng ủy, UBND cấp xã chỉ đạo việc kiện toàn các tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội theo quy định của Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 16/9/2021 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; nhiệm kỳ của cấp ủy là 2020-2022.

4. Về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập thực hiện theo Hướng dẫn số 13/HD-SNV ngày 05/01/2021 của Sở Nội vụ. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập, công khai danh sách tại thôn (xóm), tổ dân phố, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn sau đó tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Công văn s 2659/SNV-XDCQHướng dẫn số 13/HD-SNV.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác