Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đồng ý chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022 như đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Văn bản số 37-BC/BCS ngày 02/8/2021 về việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022. Đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% tiêu chí theo quy định thì thực hiện sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề; khuyến khích các thôn, tổ dân phố đạt từ 50% quy mô số gia đình trở lên thực hiện sáp nhập ở những nơi đủ điều kiện.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022, hoàn thành trong tháng 8/2021.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 280-TB/TU

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác