Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sửa đổi, bổ sung)

Theo đó trong thời gian tới, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính có sự thay đổi.

Một trong những thay đổi đó là tiêu chuẩn về số lượng đơn vị hành chính cấp huyện của một tỉnh; cấp xã của một huyện.

  • Tiêu chuẩn của tỉnh cần có từ 9 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, trong đó có ít nhất 01 thành phố hoặc 01 thị xã thay vì “số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất 01 thành phố hoặc 01 thị xã” theo quy định cũ.

  • Tiêu chuẩn của huyện cần có 13 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, trong đó có ít nhất 01 thị trấn thay vì “số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 16 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất 01 thị trấn” theo quy định cũ.

Ngoài ra, Nghị quyết bổ sung quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn có yếu tố đặc thù và Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị có yếu tố đặc thù.

Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Chi tiết Văn bản xem tại đây./.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác