Tỉnh Nam Định kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp

Chiều 25-6, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn đầy đủ các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo luật định. Các chức danh chủ chốt đều đạt được tín nhiệm rất cao của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới.

Ở cấp huyện, theo kế hoạch, đến ngày 30-6, 9/10 huyện, thành phố hoàn thành Kỳ họp quan trọng này. Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định tổ chức sớm nhất vào ngày 19-6, trong ngày 30-6, kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Trường và huyện Mỹ Lộc được tổ chức. Riêng Hội đồng nhân dân huyện Hải Hậu đã có kế hoạch tổ chức kỳ họp vào đầu tháng 7-2021.

Ở cấp xã, kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; đối với địa phương có bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân thì thời hạn triệu tập tính từ ngày bầu cử thêm (tỉnh Nam Định, ngày bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã diễn ra vào ngày 06-6-2021).

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tham gia kỳ họp đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân theo luật định; chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận các nội dung của kỳ họp. Ngoài ra, các đại biểu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID - 19 theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong quá trình diễn ra kỳ họp./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác