Văn bản số 1060/UBND-VP8 ngày 17/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND, ngày 02/12/2021 (có hiệu  lực  kể  từ  ngày 12/12/2021) về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn  (xóm),  tổ  dân  phố  trên  địa  bàn  tỉnh  Nam  Định. UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện các công việc sau:

- Đối với UBND các huyện, thành phố Nam Định: Tổ chức triển khai việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh; Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiện toàn chức danh Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố theo nhiệm kỳ của HĐND, UBND xã, phường, thị trấn (nhiệm kỳ 2021-2026); Giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập.

- Đối với Huyện ủy, Thành ủy Nam Định: Chỉ đạo UBND huyện, thành phố Nam Định tập trung chỉ đạo việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh; Chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường, thị trấn kiện toàn các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận các thôn (xóm), tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên theo quy định.

- Đối với Sở Nội vụ: hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy theo quy định./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn văn bản số 1060/UBND-VP8

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác