Hướng dẫn Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025

* Về mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá quá trình tổ chức triển khai và kết quả 03 năm (2019-2022) thực hiện Phong trào thi đua.

- Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, các làm sáng tạo hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua.

- Rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nội dung và các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua đến năm 2025.

- Tổ chức kết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

* Về nội dung:

- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể các cấp trong việc tổ chức phát động, triển khai Phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, nhằm thu hút, tập hợp sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Phong trào thi đua.

- Đánh giá kết quả thực hiện Phong trào theo từng nội dung thi đua (theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh), trong đó tập trung đánh giá các giải pháp, mô hình, các làm sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các huyện, thành phố.

- Đánh giá tác động, hiệu quả của Phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các phong trào thi đua, các cuộc vận động đang được triển khai      thực hiện.

- Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên ngân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua; những kiến nghị, đề xuất tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

- Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

* Về khen thưởng:

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; nội dung, tiêu chí tại Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025;  thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua của đơn vị, địa phương (đối với khen thưởng cấp nhà nước, khen thưởng của UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn sau).

* Về tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện và tình hình cụ thể thực hiện sơ kết, đánh giá Phong trào thi đua.

- Báo cáo kết quả 03 năm (2019-2022) thực hiện Phong trào thi đua gửi về Sở Nội vụ trước ngày 16 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trong quá trình tổ chức nếu vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Chi tiết Hướng dẫn tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác