image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
Lượt xem: 1151
Thực hiện Văn bản số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; ngày 20/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023. 

Kế hoạch triển khai với 06 nội dung chủ yếu sau: Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên; Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030. Cụ thể:

1. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

Trong đó triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021; Văn bản số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định. Đồng thời tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 theo quy định.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; các nhiệm vụ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu tại Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025 và nội dung trọng tâm tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.

- Bố trí đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên và kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025.

3. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Theo đó, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên và các văn bản có liên quan vào quý III/2023, cho các đối tượng là công chức của các sở, ban, ngành tỉnh trực tiếp tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niênLãnh đạo, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên thuộc phòng Nội vụ các huyện và thành phố Nam Định.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên; triển khai các văn bản có liên quan vào quý III, quý IV/2023 theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên

4.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có) hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT- BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thực hiện trong quý I, II, III và báo cáo kết quả thực hiện trong quý IV năm 2023.

4.2. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

5. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Theo đó các cơ quan, đơn vị chủ động lồng ghép công tác phát triển thanh niên với việc thực hiện các chính sách thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị thực hiện. Đồng thời gửi biểu mẩu báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp), theo từng mốc thời gian quy định, trong đó: 

- Đối với các biểu mẫu báo cáo của Công an tỉnh: trước ngày 20/3/2023.

- Đối với các biểu mẫu báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cục Thống Kê, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư phápNgân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nam Định, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh: trước ngày 25/3/2023.

- Đối với biểu mẫu của các trường Đại học trên địa bàn tỉnh: trước ngày 25/3/2023.

- Đối với các biểu mẫu báo cáo của Sở Y tế: trước ngày 15/4/2023.

- Đối với các biểu mẫu báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh: trước ngày 25/6/2023.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện việc thu thập các biểu mẫu theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

6. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2023.

- Các Sở, ban, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Ngoài 06 nội dung trên, tại Kế hoạch UBND tỉnh đã nêu rõ nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 2346
  • Trong tuần: 24 517
  • Tất cả: 16029517