Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 671/UBND-VP8 ngày 27/7/2021 v/v đôn đốc xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm; Sở Nội vụ hướng dẫn một số điểm về xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm  của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nội dung hướng dẫn chi tiết.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác