image banner
Triển khai về Quy định trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang
Lượt xem: 565
Ngày 08/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 197/UBND-VP8 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ.
anh tin bai

Trong Nghị định số 28/2024/NĐ-CP quy định mốc thời gian để tính khen thưởng: Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15.7.1950 đến ngày 20.7.1954. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21.7.1954 đến ngày 30.4.1975 (chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc; chống đế quốc Mỹ ở miền Nam; làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5.1972 đến tháng 12.1975).

Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc: Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5.1975 đến ngày 7.1.1979; Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 2.1979 đến ngày 31.12.1988; làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5.1975 đến ngày 31.12.1988; làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia từ tháng 1.1979 đến ngày 31.8.1989; truy quét Fulrô từ tháng 5.1975 đến tháng 12.1992.

Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tại ngũ từ đủ 24 tháng trở lên thì được tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, đã được công nhận liệt sĩ, được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Thanh niên xung phong được xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 1 lần.

Thanh niên xung phong khi xét khen thưởng được cộng dồn thời gian tham gia công tác trong các mốc thời gian quy định trên để đảm bảo đủ tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

* Ngày 08/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 197/UBND-VP8 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ.

Theo đó, để việc triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn về thực hiện Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội sau:

1. Đối với Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện xét đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức xét duyệt, thẩm định, hoàn chỉnh các thủ tục, tham mưu họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh để xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Tiếp nhận “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” được Chủ tịch nước tặng, truy tặng; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức trao tặng theo quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xét duyệt, đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu xử lý vi phạm pháp luật về quy định xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” theo thẩm quyền.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc triển khai xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Tiếp tục thực hiện việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ thành tích tham gia trong các cuộc kháng chiến đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm bảo các quy định tại các văn bản và hệ thống pháp luật về khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến còn có hiệu lực thi hành.

2. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Thực hiện việc xác nhận các văn bản giấy tờ liên quan đến Thanh niên xung phong theo thẩm quyền như: giấy tờ xác nhận là liệt sỹ, hồ sơ hưởng trợ cấp, hưởng chế độ ưu đãi của thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ tổ quốc…  

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

3. Đối với Sở Tài Chính:

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí tổ chức thực hiện việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật quy định về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

5. Đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật quy định về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đến các đơn vị cơ sở và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các ban ngành, đoàn thể địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc công khai lập hồ sơ; chỉ đạo Phòng Nội vụ hướng dẫn việc kê khai, thủ tục hồ sơ, quy trình xét duyệt từ xã, phường, thị trấn đảm bảo chặt chẽ, công khai, đúng đối tượng quy định; tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét duyệt, hoàn chỉnh các thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận đơn đề nghị xác nhận Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng công nhận liệt sỹ cho những trường hợp bị hư hỏng, thất lạc, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xác nhận, tạo điều kiện cho các đối tượng ở cơ sở có đủ căn cứ lập hồ sơ, đảm bảo chính xác, chặt chẽ, tránh trùng lặp.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về tình hình, kết quả triển khai, thực hiện việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ.

- Chỉ đạo việc rà soát các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng thành tích tham gia trong các cuộc kháng chiến; thiết lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục trình khen theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:

-  Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, các cấp chính quyền tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và gia đình người có có công với cách mạnh.

- Thường xuyên giám sát và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc thực hiện xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” theo quy định của pháp luật.

7. Đối với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh:

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ đến các cấp bộ Hội, Hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ, đề nghị xác nhận quá trình công tác trong các đơn vị Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

8. Đối với Báo Nam Định, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh:

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; kịp thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về khen thưởng.

* Thời gian xét duyệt hồ sơ:

Hàng năm, UBND tỉnh tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào 02 đợt:

- Đợt 1: Dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7);

- Đợt 2: Dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh (02/9).

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.CV UBND tỉnh về Huy chương TNXP.pdf

Ban Thi đua - Khen thưởng
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1