Lấy ý kiến dự thảo đề án Trung tâm phục vụ hành chính công và dự thảo Quy chế hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Chi tiết Văn bản:

- Công văn số 237/SNV-TCBC

- Dự thảo đề án Trung tâm phục vụ hành chính công

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác