Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"

1. Danh mục phiên hiệu Thanh niên xung phong: chi tiết tại đây

  • 2. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: chi tiết tại đây
  • 3. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”: chi tiết tại đây
  • 4. Dự thảo Tờ trình về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: chi tiết tại đây
  • 5. Dự thảo Tờ trình về Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”: chi tiết tại đây
  • Trân trọng! 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác