Thời hạn: Trước ngày 05/9/2019. Xin ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

       Nội dung chính của Công văn như sau:

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 337/VPCP-KSTT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

      Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đề nghị cơ quan góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định nêu trên, gửi về Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 05 tháng 9 năm 2019 để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

      Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Chi tiết nội dung xin ý kiến và ý kiến đóng góp tại đường link dưới đây

https://luutru.gov.vn/xin-y-kien-gop-y-ve-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-so-110-2004-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thu.htm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác