Thời hạn: Trước ngày 07/5/2020. Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh

Ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi đến địa chỉ http://snvnamdinh.vnptoffice.vn hoặc Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng), số 168 đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định trước ngày 07/5/2020, để Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh.

Chi tiết Công văn V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh tại đây.

Chi tiết Dự thảo Quyết định tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác