Thời hạn: Trươc ngày 10/5/2019. Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có góp vốn thuộc tỉnh Nam Định
Nội dung chi tiết Dự thảo Quyết định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác