Thời hạn: Trước ngày 11/12/2022. Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc; cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, hội, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ, số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định trước ngày 11/12/2022./.

Toàn văn Dự thảo Quyết định.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác