Thời hạn: Trước ngày 15/7/2020. Xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đăng trên trang tin điện tử Dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định để xin ý kiến góp ý./.

http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1459

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác