Thời hạn: trước ngày 22/9/2020. Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, ký ban hành văn bản và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định

Ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi đến địa chỉ:

Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư- Lưu trữ), số 168 đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định trước ngày 22/9/2020, để Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh.

 Chi tiết Công văn về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, ký ban hành văn bản và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh và Chi Dự thảo Quyết định tại đây./.

http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1488

http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1487

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác