Thông báo lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hồ sơ dự thảo xây dựng Nghị quyết xin ý kiến nhân dân bao gồm:

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Nam Định.

2. Dự thảo Phụ lục quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Nghị quyết

3. Dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến thực hiện nội dung chi, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Nam Định

4. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Nam Định

5. Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ về việc đề xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Nam Định

6. Công văn số 528/SNV-CCVC ngày 18/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ tỉnh Nam Định (Phòng Công chức viên chức), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác