Thông báo lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030

Sau đây là toàn văn hồ sơ dự thảo:

- Chi tiết: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 (tại đây).

- Chi tiết: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 (tại đây).

- Chi tiết: Dự thảo Đề án "Phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030" của UBND tỉnh (tại đây).

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com .

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác