image banner
Giới thiệu tổng quan các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 567

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã phát động, tổ chức triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, quyết định về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm và theo các giai đoạn cụ thể của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các phong trào thi đua đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả, thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Một số phong trào thi đua là sự tiếp nối, kế thừa của giai đoạn trước như các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; một số phong trào được triển khai thực hiện theo phát động của Thủ tướng Chính phủ như: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; một số phong trào được triển khai thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như:, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”, “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025” , “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ giới thiệu tổng quan về nội dung, thời gian phát động, cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp các phong trào thi đua đang triển khai trên địa bàn tỉnh Nam Định, cụ thể:

1. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”

anh tin bai

1.1. Nội dung phong trào thi đua:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng  bộ tỉnh Khóa XX và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 cũng như các kế hoạch, mục tiêu hàng năm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

- Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được giao tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động cụ thể hỗ trợ các địa phương; các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định tiếp tục phát động, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai, có giải pháp cụ thể để tổ chức phong trào thi đua trên địa bàn; trong đó chú trọng:

+ Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới, phù hợp với địa phương.

+ Huy động các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới.

+ Lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.

+ Phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh tới cơ sở tuyên truyền vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua; lựa chọn đảm  nhận những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của Phong trào.

1.2. Thời gian phát động: Ngày 13/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025.

1.3. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp phong trào thi đua: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh (Cơ quan thường trực, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan giúp việc Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh) kết hợp việc kiểm tra, giám sát kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua với các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm, định kỳ, chuyên đề tại các địa phương.

 2. Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

anh tin bai

2.1. Nội dung phong trào thi đua:

- Thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo; cán bộ làm công tác giảm nghèo thi đua tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, thi đua đồng hành cùng người nghèo; phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo bền vững.

- Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; Tập trung vào các hoạt động, phát huy sáng kiến trong xây dựng, tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

- Các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương mình đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo, bố trí huy động đa dạng nguồn lực nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; Xây dựng nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn phong trào thi đua với phong trào “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025. Các địa phương tập trung thi đua đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế, xã hội liên vùng. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. Quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; Vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Vì người nghèo" nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm; giám sát bình xét thi đua thực hiện Phong trào.

- Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo.

- Thôn, khu dân cư, cộng đồng thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo.

- Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

2.2. Thời gian phát động: Ngày 30/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

2.3. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp phong trào thi đua: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) và các ngành liên quan triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kết hợp việc kiểm tra, giám sát kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua với các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định chương trình giảm nghèo hàng năm, định kỳ, chuyên đề tại các địa phương.

 3. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025

anh tin bai

3.1. Nội dung phong trào thi đua:

- Đối với tập thể:"Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp": Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Đối với cán bộ, công chức, viên chức:" Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp": Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuần mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

3.2. Thời gian phát động: Ngày 30/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025.

3.3. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp phong trào thi đua: Sở Nội vụ là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua. Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả.

 4. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định” giai đoạn 2021-2025

anh tin bai

 4.1. Nội dung phong trào thi đua:

- Thi đua thực hiện đổi mới trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 để nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đề nghị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là các hồ sơ thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng,.. và sử dụng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn; nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thi đua trong việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về: tăng trưởng kinh tế; tăng thu ngân sách; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững; giảm tội phạm và tai nạn giao thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Thi đua huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân; thực hiện tốt cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

4.2. Thời gian phát động: Ngày 28/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”.

4.3. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp phong trào thi đua: Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực về cải cách hành chính của tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi,hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả. Tham mưu UBND tỉnh tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025.

 5. Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026

anh tin bai

5.1. Nội dung phong trào thi đua:

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu.

- Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

- Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

5.2. Thời gian phát động: Ngày 15/6/2022, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-BCĐ về phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”.

5.3. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp phong trào thi đua: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa các sở, ngành; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh.

6. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”  tỉnh Nam Định

anh tin bai

6.1. Nội dung phong trào thi đua:

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng coi phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là "một trong 03 đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhanh và bền vững"; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm là "tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội". Để thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi công dân tập trung:

- Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng

+ Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm: Chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển.

+ Thi đua huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng (nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, ngân sách địa phương và tích cực huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên đầu tư, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm) trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể.

+ Thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh như: Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn II; Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần và Lạc Quần nối đường ven biểnvà các dự án Tỉnh lộ485B, 488B, 488C; Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình;…

+ Thi đua nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức kinh tế trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác công trình, dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng.

+ Thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường.

+ Thi đua vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, thôn, tổ dân phố. Đặc biệt, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

+ Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

+ Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững quốc gia gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.

+ Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

+ Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nhân dân.

+ Thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước.

6.2. Thời gian phát động: Ngày 20/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tỉnh Nam Định.

6.3. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp phong trào thi đua:

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ cụ thể được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao; triển khai xây dựng kế hoạch, các tiêu chí thi đua cụ thể về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ, cụ thể:

a) Trong lĩnh vực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực bố trí vốn, đầu tư công, huy động nguồn lực tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông vận tải.

- Sở Công Thương chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực hạ tầng số, chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trìnhmục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới.

- Sở Xây dựng chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn theo chức năng quản lý.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên.

- Sở Tài chính chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng.

- Các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng xã hội thuộc các lĩnh vực được giao.

- Sở Nội vụ chủ trì tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định” giai đoạn 2021-2025.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý các công trình, dự án xây dựng trọng điểm của tỉnh.

b) Trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, hướng dẫn triển khai, tăng cường, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua cụ thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

 7. Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2022-2025

anh tin bai

7.1. Nội dung phong trào thi đua:

Để tổ chức thực hiện tốt Phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng. Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền địa phương; cần tập trung ưu tiên để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và quy định của tỉnh về quản lý đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác giải phóng mặt bằng đối với tiến độ hoàn thành các công trình, dự án, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư; lợi ích, hiệu quả của các dự án đầu tư trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng công tác vận động, thuyết phục, đối thoại, trao đổi trực tiếp, công khai, minh bạch về các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi hiểu rõ, nắm chắc và tự giác thực hiện.

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về công tác giải phóng mặt bằng phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo đúng quy định pháp luật; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, cấp huyện; người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cấp huyện, cấp xã, Bí thư Chi bộ và trưởng thôn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo quy định nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Không để tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý theo quy định.

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và xác định nguồn gốc đất đai; việc xác định giá đất và bố trí tái định cư phải đảm bảo công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tạo điều kiện cho các hộ gia đình bị thu hồi đất sớm ổn định đời sống.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và nắm tình hình có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Coi việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

7.2. Thời gian phát động: Ngày 17/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định” giai đoạn 2022-2025.

7.3. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp phong trào thi đua: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng tỉnh đề nghị UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

 8. Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định

anh tin bai

8.1. Nội dung phong trào thi đua:

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp,các huyện, thành phố,các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi công dân cần tập trung vào các nội dung sau:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các  huyện, thành phố tập trung vào việc triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 1373/TTg xây dựng xã hội học tập trên địa bàn  tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Kếhoạch 145/KH-UBND  ngày 07/11/2022  về thưc hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số; thi đua học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong cộng đồng.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế giáo dục chính quy và không chính quy, thiết chế văn hóa, các trung tâm học tập cộng đồng, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các đối tượng học tập suốt đời.

- Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, hoàn thành các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030”.

- Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người dân, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi và đa đạng hoá hình thức để phục vụ cho công việc.

- Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tậpsuốt đời.

- Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục người lớn, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa.

8.2. Thời gian phát động: Ngày 18/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về triển khai thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định.

8.3. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp phong trào thi đua: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tham mưu hướng  dẫn,  triển khai bộ tiêu chí công  nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện,  tỉnh, “Đơn vị học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Công dân học tập”; bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh; Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, đánh giá Phong trào thi đua; tổng hợp lựa chọn, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua./.

 

Ban Thi đua - Khen thưởng
Tin khác
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1