60 năm xây dựng và trưởng thành ngành quản lý nhà nước về Tôn giáo tỉnh Nam Định
Lãnh đạo và cán bộ công chức Ban tôn giáo qua các thời kỳ

Do yêu cầu của công tác quản lý nhà nước (QLNN) về tôn giáo nên Ban Tôn giáo đã từng bước được kiện toàn, theo Thông tư số 60/TTg ngày 11/6/1964 của phủ Thủ tướng, Ban Tôn giáo được đổi thành Ban Tôn giáo phủ Thủ tướng. Đến ngày 27/3/1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 85/HĐBT về việc thành lập Ban Tôn giáo của Chính phủ. Sau nhiều lần được củng cố về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, ngày 13/8/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tôn giáo Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo trong phạm vi cả nước, là đầu mối phối hợp với các ngành về công tác tôn giáo và liên hệ với các tổ chức tôn giáo.

Để phát huy vai trò và truyền thống của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, động viên cán bộ công chức của ngành, theo đề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ngày 27/5/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/8 hàng năm là "ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo". Gắn liền với từng giai đoạn xây dựng và trưởng thành của ngành tôn giáo cả nước và sự phát triển của tỉnh Nam Định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành tôn giáo của tỉnh Nam Định đã phát triển và trưởng thành qua các giai đoạn:Vào cuối những năm 70 đầu những năm 80, công tác QLNN về Tôn giáo ở tỉnh Hà Nam Ninh do Ban Dân vận - MTTQ tỉnh có một bộ phận trực tiếp theo dõi. Ngày 23.7.1994, Ban tôn giáo chính quyền tỉnh Nam Định được thành lập. Là cơ quan chuyên môn, Ban tôn giáo Chính quyền tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, là đầu mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức tôn giáo. Ngày 03/10/2008 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ; Ban tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Tiếp tục thực hiện Nghị định 13,14  của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo cấp tỉnh và huyện, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tiến hành kiện toàn bộ máy, tổ chức Ban Tôn giáo và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2009. Đối với cấp huyện: Các phòng Nội vụ phân công 01 Phó trưởng phòng phụ trách công tác tôn giáo (1 số huyện phân công thêm 01 chuyên viên theo dõi công tác tôn giáo). Đối với cấp xã phân công 01 đồng chí Phó chủ tịch phụ trách công tác tôn giáo.

Thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BNV và Thông tư số 06/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ của UBND cấp huyện. Năm 2009, Ban tôn giáo đã kiện toàn về tổ chức với 13 biên chế, gồm 02 phòng: Hành Chính-Tổng hợp và Nghiệp vụ, 01 đồng chí Phó giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban tôn giáo, 02 Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng phòng, 4 đồng trí Phó trưởng phòng Hành chính và Nghiệp vụ. Công tác tổ chức cán bộ của Ban Tôn giáo được sắp xếp đáp ứng yêu cầu công tác QLNN về tôn giáo trong thời kỳ hiện nay. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, Ban đã tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên chức sắc, nhà tu hành, tổ chức và các tín đồ tôn giáo nhân các ngày lễ trọng; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tôn giáo điển hình đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc giải quyết các đề nghị của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo hướng tạo điều kiện và hướng dẫn các thủ tục pháp lí cần thiết giúp đảm bảo nhu cầu hợp pháp và chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Với chức năng là cơ quan tham mưu về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương nắm bắt, cập nhật các thông tin về hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý hoặc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết; phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình tôn giáo tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo tại địa phương, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo thuộc thẩm quyền cấp huyện, đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Qua đó tạo được niềm tin trong chức sắc và đồng bào các tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước ta. Với những kết quả trên, nhiều tập thể, cá nhân làm công tác QLNN về tôn giáo từ tỉnh tới cơ sở được Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính Phủ, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh tặng bằng khen, giấy khen và danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên có ý nghĩa lớn lao đối với những người làm công tác QLNN về tôn giáo của tỉnh.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành QLNN về Tôn giáo (02/8/1955-02/8/2015) là dịp ngành QLNN về tôn giáo tự hào nhìn lại chặng đường đã đi qua để càng thêm quyết tâm, vững bước tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước nói chung ngày càng giầu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh./.

 

Các tin khác