Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định chuyển giao Tập bài giảng môn học Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho các cơ sở đào tạo tôn giáo tại Nam Định

Phát biểu tại các buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Khuê đã thông tin cho Ban giám đốc Đại chủng viện Đức Mẹ Vô nhiễm Bùi Chu và Trường Trung cấp phật học tỉnh Nam Định về quá trình xây dựng và hoàn thiện hai Tập bài giảng; cách thức triển khai thực hiện và đề nghị các cơ sở đào tạo tôn giáo thực hiện theo tinh thần Quyết định số 1100/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện hai môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam dành cho các cơ sở đào tạo tôn giáo và Quyết định số 35/QĐ-TGCP ngày 20/02/2020 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về ban hành Chương trình môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo.

Đại diện các cơ sở đào tạo tôn giáo vui mừng đón nhận hai Tập bài giảng và mong muốn Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả hai môn học theo Điều 40 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác