Bộ Nội vụ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 2 Đại hội XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ làm căn cứ để Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngành Nội vụ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Từ đó, đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ. 

Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, công khai minh bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tiếp tục tham mưu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả.

Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản trị tiên tiến; cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu có hiệu quả và chất lượng ngày càng cao hướng tới cơ chế thị trường, thực hiện xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện và thu hút mạnh mẽ các loại hình kinh tế tham gia.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ Nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; đẩy mạnh công tác đối ngoại về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ, đặc biệt là đối ngoại về tôn giáo, tín ngưỡng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chính sách phát triển thanh niên, văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị của Bộ Nội vụ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo thì tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo và đảm bảo sự đồng bộ giữa các luật có liên quan tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh công tác đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế về tôn giáo; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, những thành tựu trong công tác tôn giáo; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác