Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Thông tư mới gồm 03 điều để sửa đổi bổ sung đối với các điều sau của Thông tư số 03/2013/TT-BNV:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 2: về hội tổ chức đại hội mà không báo cáo

- Bổ sung khoản 7 Điều 2: về Cách tính thời hạn tổ chức đại hội

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3: về Hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Điều khoản chuyển tiếp: Hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đã báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2022.

 

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông tư số 01/2022/TT-BNV (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác