Chương trình hành động của Ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG); Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giai đoạn 2021 - 2025; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước (QLNN) về TNTG trong tình hình mới; Khai thác, phát huy tối đa trí tuệ, năng lực của tập thể và cá nhân; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phát triển ngành Quản lý Nhà nước về TNTG lên một tầm cao mới.

Chi tiết Quyết định và Chương trình hành động

Quyet_dinh_cua_BNV_ban_hanh_CTHD_thuc_hien_NQDDH13_linh_vuc_TNTG.pdf

Chuong_trinh_hanh_dong_thuc_hien_NQ_DH_XIII_Ban_chinh_thuc.pdf 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác