Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội VHNT tỉnh đã làm tốt chức năng tập hợp, hướng dẫn hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình VHNT có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bám sát và phản ánh sinh động, đa dạng các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Nhiều tác phẩm đã được trao giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, giải thưởng của các bộ, ban, ngành Trung ương, các hội chuyên ngành, Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh, giải thưởng của một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong và ngoài tỉnh... Ban Chấp hành Hội đã phát động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào sáng tác về đề tài phòng, chống đại dịch COVID-19 kịp thời giới thiệu, quảng bá trên Tạp chí Văn Nhân và các phương tiện thông tin đại chúng. 

Nhiệm kỳ khóa IX (2022-2027), với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và nhân văn, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập của quê hương văn hiến Nam Định”, Hội VHNT tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các hội viên. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và các loại hình sáng tác; tổ chức các chuyến đi thực tế, tham dự các trại sáng tác VHNT của Trung ương, của tỉnh và các bộ môn để tạo cảm hứng sáng tác; mở các lớp tập huấn, nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt cho hội viên. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tham mưu, tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm VHNT chất lượng. Củng cố Ban Biên tập nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí Văn Nhân. Xây dựng quy chế quản lý quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT, giai đoạn (2022-2027).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội VHNT tỉnh và đội ngũ văn nghệ sĩ Nam Định trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: thời gian tới, Hội VHNT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn nghệ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã chỉ rõ “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”. Mỗi hội viên cần phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo, tham gia sáng tác các tác phẩm hay, có giá trị phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và hội nhập quốc tế, tạo sức lan tỏa rộng rãi đến công chúng. Hội VHNT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả của Ban Chấp hành Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, NSƯT Kiều Khắc Dư được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác