Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2013
Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Tại tỉnh ta, tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ.

Năm 2012, ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo trong cả nước đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ. Ban Tôn giáo Chính phủ đã lập dự thảo đề án "Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp"; tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP về giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đời sống tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp với các địa phương mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp. Các tỉnh, thành phố tiếp tục củng cố mô hình Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ; kiện toàn cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố xây dựng triển khai kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình tôn giáo ở địa phương; tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ra các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo về công tác tôn giáo... hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết một số vấn đề đối với hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, các cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp đã giúp các tổ chức tôn giáo tiến hành thành công đại hội nhiệm kỳ, đại hội hội đồng của 11 tổ chức tôn giáo và tổ chức các hội nghị quốc tế, các lễ trọng đảm bảo tuân thủ pháp luật... Tuy nhiên, hoạt động quản lý Nhà nước về tôn giáo vẫn còn một số hạn chế như: công tác tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo chậm đổi mới, chưa làm tốt việc bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo ở một số địa phương còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp với các ban, ngành còn lúng túng dẫn đến xử lý vụ việc chậm, không triệt để từ cơ sở.

Năm 2013, ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo tiếp tục tập trung hoàn thiện dự thảo đề án "Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp"; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Tham mưu xây dựng, bổ sung các quy định pháp luật, chính sách đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, bổ sung các quy định pháp luật điều chỉnh các nội dung về tín ngưỡng, đạo lạ... Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác đảm bảo an ninh tôn giáo và đấu tranh với các thế lực thù địch trong lĩnh vực tôn giáo và nhân quyền...

Các tin khác