Khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Mục tiêu chung là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vân đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp  luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối tượng bồi dưỡng:

- Thứ nhất, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngường, tôn giáo ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thứ hai, cán bộ, công chức làm công tác tín ngường, tôn giáo của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thứ ba, cán bộ, công chức làm công tác có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;- Cán bộ, công chức kiêm nhiệm cấp xã.

Theo đó có:

(1) Khung chương trình, tài liệu kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo gồm 10 chuyên đề với 40 tiết (27 tiết lý thuyết, 9 tiết thảo luận, 4 tiết thực tế và viết báo cáo thu hoạch).

(2) Khung chương trình, tài liệu kiến thức chuyên sâu về tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chuyên đề với 36 tiết (24 tiết lý thuyết, 8 tiết thảo luận, 4 tiết đi thực tế và viết báo cáo thu hoạch).

(3) Khung chương trình, tài liệu kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo gồm 7 chuyên đề với 28 tiết (18 tiết lý thuyết, 6 tiết thảo luận, 4 tiết đi thực tế và viết báo cáo thu hoạch).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định và Khung chương trình, tài liệu tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác