Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mầm non của UBND huyện Nam Trực từ 01/01/2020 đến 30/4/2022

Tham gia Đoàn kiểm tra còn có: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Tôn giáo; Lãnh đạo và chuyện viên  phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ. Về phía UBND huyện Nam Trực có ông Lưu Quang Tuyển -  Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

Đồng chí Lại Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở - Trưởng đoàn công bố Quyết định Kiểm tra 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mầm non của UBND huyện Nam Trực trong thời gian từ 01/01/2020 đến 30/4/2022; những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trao đổi một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mầm non của UBND huyện Nam Trực, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực tiễn trong quá trình áp dụng, thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mầm non để thực hiện tốt việc QLNN đối với các lĩnh vực trên tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lại Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở - Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mầm non của huyện Nam Trực trong thời gian qua. Đồng thời, qua kết quả kiểm tra cho thấy tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, địa phương đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện; tập trung xem xét, giải quyết các nhu cầu tôn giáo đảm bảo đúng quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Đối với công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mầm non, UBND huyện đã thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất và tình hình quản lý và sử dụng biên chế. Thực hiện việc tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức giáo viên mầm non theo quy định; việc ký lại hợp đồng làm việc đối với viên chức được tiếp nhận và chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức khi thuyên chuyển đi huyện khác, tỉnh khác theo quy định; Việc đánh giá, xếp loại viên chức giáo viên mầm non đảm bảo quy trình, thủ tục; Việc giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ thôi việc đối với viên chức giáo viên mầm non đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, ông Lại Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở - Trưởng đoàn kiểm tra đã tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của huyện để phản ánh đến cấp có thẩm quyền trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị UBND huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tổ chức liên quan đối với công tác QLNN về Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mầm non; quan tâm chỉ đạo nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề về đất đai, xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo, thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn huyện; vấn đề quản lý sử dụng biên chế, việc phân bổ số lượng người làm việc cho một số trường mầm non, việc thực hiện quy định về số lượng cấp phó, việc lập và quản lý hồ sơ viên chức theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mầm non để thực hiện tốt việc QLNN đối với các lĩnh vực trên tại địa phương.

 Thay mặt UBND huyện, ông Lưu Quang Tuyển - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn kiểm tra và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn nhiều hơn nữa để các cấp, các ngành của huyện thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định sử dụng, quản lý viên chức trong các trường mần non trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn./. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác