Mọi tổ chức, cá nhân đều được khai thác, sử dụng thông tin cơ bản thuộc Cơ sở dữ liệu hội, quỹ

Thông tin về hồ sơ hội, quỹ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hội, quỹ phải thống nhất với hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử đang được lưu trữ tại đơn vị cũng như bản cung cấp cho Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; Cơ sở dữ liệu hội, quỹ phải được cập nhật, bổ sung thường xuyên, kịp thời, đầy đủ và chính xác, được quản lý, sử dụng theo chế độ công khai (trừ trường hợp mật do Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ quy định) và kết nối Cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin trên Cơ sở dữ liệu hội, quỹ của Bộ Nội vụ để nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, lợi ích của Nhân dân, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội….

Cơ sở dữ liệu hội, quỹ được vận hành trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập http://csdlhoiquy.moha.gov.vn. 

Bộ Nội vụ cung cấp tài khoản, mật khẩu để các hội, quỹ đăng nhập hệ thống phần mềm thực hiện việc cập nhật kê khai các trường thông tin về hội, quỹ, khai thác, theo dõi, sử dụng các thông tin về hội, quỹ, đồng thời thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất trên phần mềm Cơ sở dữ liệu hội, quỹ.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và các hội, quỹ, cũng như quyền của cá nhân, đơn vị khai thác, sử dụng thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu hội, quỹ…./.

Xem chi tiết Quy chế tại đây.  

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác