Nam Định phấn đấu đến năm 2026 có 100% công chức trực tiếp làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được bồi dưỡng nghiệp vụ

Thông qua việc bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng gồm: Cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ, công chức làm công tác có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện (gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh); Cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Dân vận cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo thuộc lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng; Cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã.

Ảnh minh họa 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2026 có 100% công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyện; 80% cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện;  80% cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các lớp bồi dưỡng phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung, chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng và hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo cập nhật có hiệu quả kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác